DANH MỤC TRÁI

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

TH ket noi
Mạng Ioe
Mạng giáo dục
edu
Vio

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 64

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 138

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 283516

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky

Trang nhất » KẾ HOẠCH » Kế hoạch tháng

kế họch bồi dưỡng thường xuyên
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LÂM 2
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

            Số  :       / KH-THDL2                                   
   
         Diễn Lâm , ngày 28 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL,GV
 Năm học  2016-2017
 

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
       Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ  Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường tiểu học;
Căn cứ công văn số: 625/PGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 9 năm 2016 của phòng Giáo dục Diễn Châu hướng dẫn nhiệm vụ BDTX năm học: 2016-2017.
       Thực hiện hướng dẫn số 615/ PGD&ĐT-TH ngày 08/7/2016 và hướng dẫn số 643/PGD&ĐT-TH ngày 21/7/2016  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017;
        Căn cứ vào năng lực và tình hình thực tế đội ngũ giáo viên của nhà trường,
Trường Tiểu học  Diễn Lâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016-2017 như sau:
II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ
1. Số lượng, trình độ đội ngũ năm học 2016 -2017:
Tổng số Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên
ThS ĐH TC ThS ĐH TC ThS ĐH TC
25 0 1 1 0 0 13 6 0 0 0 0 4
 
 
 
2.  Kết quả xếp loại bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên hàng năm:
Năm học Số lượng CB,GV,NV được xếp loại Loại giỏi Loại khá Loại TB Loại yếu kém
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
2015-2016 21 7 33.3 14 66.7 0 0 0 0
3. Số giáo viên giỏi các cấp: Cấp tỉnh: 0 ;  Cấp huyện : 2 ;    Cấp trường : 19
III. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục và đào tạo.
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao nhận thức đối với giáo dục tiểu học, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cho cán bộ giáo viên.
*  Yêu cầu : Thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên của trường.
 Bồi dưỡng thường xuyên liên tục và có kế hoạch.
Thực hiện bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả.
IV.  NGUYÊN TẮC:
1.     Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng  bám sát  các chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.     Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm báo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên trong công tác bồi dưỡng.
3.     Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chuyên môn trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.
4.     Phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5.     Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.
V. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
          Cán bộ quản lý và giáo viên  toàn trường.
VI. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
1.      Khối kiến thức bắt buộc:
a)     Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học).
Bồi dưỡng kiến thức về các vấn đề :
- Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể trong năm học 2016-2017 các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như:
+ Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
+ Học tập chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính rị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”
+ Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    + Thông tư  21/2015/TTLT-BGD ĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD ĐT – Bộ
   Nội vụ  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.....
b)Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/năm/giáo viên)
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
      Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương như sau:
- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học: Đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội trong giai đoạn mới.
- Bồi dưỡng các chuyên đề :
+ Tập huấn nhân rộng mô hình trường học mới VNEN gồm các chuyên đề:Tổ chức lớp học, tổ chức dạy học, sinh hoạt chuyên môn, sự tham gia của cộng đồng.
+ Tập huấn CBQL về xây dựng chương trình giáo dục nhà trường
+ Dạy  học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; dạy học  Tiếng Việt 1 CGD
+ Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy học ngoại ngữ về tài liệu, sách giáo khoa lớp 5 chỉnh lý  theo chương trình 10 năm và dạy ngoại ngữ lớp 1,2 theo SGK I learn my phonics. 
+ Vận dụng phương pháp “Bàn tay năn bột” trong dạy học các  môn TNXH, Khoa học
+ Giáo dục giá trị sống- kỹ năng sống
+ Dạy Mỹ thuật theo tài liệu mới, theo phương pháp Đan Mạch
+ Tập huấn thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học.
+ Tập huấn về các HĐGDNGLL
+ Tập huấn về phương pháp tổ chức dạy học tiết tự học; dạy theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh; soạn bài theo hướng tinh giản hồ sơ giáo viên.
+ Tập huấn trường học kết nối
+ Tập huấn về xây dựng thư viện và  phát triển văn hóa đọc trong nhà trường
+ Tập huấn về sử dụng CNTT trong dạy học và đánh giá học sinh.
+ Tập huấn về phòng tránh đuối nước.
 2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3)  60 tiết/năm học/giáo viên.   
       Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tự lựa chọn 04 mô đun bồi dưỡng đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Giáo viên đăng ký với nhà trường để được tạo điều kiện thực hiện và đánh giá kết quả. Mô đun nào cần trước thì bồi dưỡng trước, các năm không trùng lặp nhau.
VII. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
     1.Tự bồi dưỡng
    Đây là hình thức được coi trọng nhất, phải được thực hiện thường xuyên với ý thức tự giác cao của mỗi CB,GV. Thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp, tự trao đổi rút kinh nghiệm cho bản thân; thông qua nghiên cứu tài liệu, các văn bản quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và phân công đảm nhiệm.
2. Bồi dưỡng tại chỗ
   Thông qua các hoạt động sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn; các chuyên đề cấp tổ, cấp trường để bổ trợ cho nội dung tự bồi dưỡng.
   3. Bồi dưỡng tập trung
    Thông qua việc dự các đợt bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề tại Phòng GD&ĐT, huyện, tại cụm, trường để thống nhất và củng cố cho nội dung tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại chỗ.
   4. Thời gian bồi dưỡng
          -  Thực hiện từ 08/8/2016 đến 20/4/2017.
          - Số lượng tiết học: 120 tiết.
          - Tổ chuyên môn bố trí một tháng ít nhất có 1 buổi để GV có thời gian tự bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ .
          - Hoàn thành nội chương trình BDTX theo kế hoạch đã đăng ký trong năm học.
   5. Tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng
          - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo
          - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước và trong năm học.
          - Các chỉ thị, văn bản của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 2016-2017          - Khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.
Về tài liệu nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: truy cập theo địa chỉ để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn  đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục tài liệu (từ Module TH1 đến Module TH 45)
VIII. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG :
1.Khối kiến thức bắt  buộc: 60 tiết
      a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
TT Néi dung båi d­ìng Thêi gian §Þa ®iÓm Thµnh phÇn, sè l­îng Phô tr¸ch
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước.
- Học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
 - Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ, Sở, Phòng
- Thông tư  21/2015/TTLT-BGD ĐT- BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD ĐT – Bộ Nội vụ  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.....
- Phổ biến luật bảo hiểm xã hội, luật căn cước công dân, những điểm  mới về luật ATGT,...
-  - Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”
 
 
 
25/8/2016
 
14/9/2016
 
 
07/9/2016
 
 
 
07/9/2016
 
 
 
05/10/2016
 
 
 
UBND xã
 
Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
 
Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
 
 
Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
 
 
Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
 
 
 
 
Đảng viên
 
Toàn bộ CBQL,GV,NV
 
Toàn bộ CBQL,GV,NV
 
 
Toàn bộ CBQL,GV,NV
 
 
Toàn bộ CBQL,GV,NV
HT; PHT
 
 
Đảng ủy
 
HT
HT
 
 
 
 
 
 
HT
 
HT
 
 
 
 
  
 b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
TT Néi dung båi d­ìng Thêi gian §Þa ®iÓm Thµnh phÇn, sè l­îng Phô tr¸ch
1 Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy học ngoại ngữ 03/8/2016
12/8/2016
Phòng GD&ĐT GV Tiếng Anh Lãnh đạo, Chuyên viên PGD
2 Tập huấn nhân rộng mô hình trường học mới VNEN  8,9/8/2016 Cụm Toàn bộ CBQL,GV  
4 Tập huấn giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học 11/8/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ CBQL,GV PHT
5 Tập huấn trường học kết nối 12/8/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ CBQL,GV PHT
  Tập huấn CBQL về xây dựng chương trình giáo dục nhà trường 29/8/2016 Phòng GD&ĐT CBQL Lãnh đạo, Chuyên viên PGD
6 - Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường TH,  
24/8/2016
Trường Tiểu học Diễn Lâm 2  
Toàn bộ CBQL,GV
HT, PHT
7 - Tập huấn dạy Mỹ thuật theo tài liệu mới, theo phương pháp Đan Mạch 8/2016 TH Diễn Kỷ Giáo viên MT; CBQL Lãnh đạo, Chuyên viên PGD
8 Tập huấn về nhiệm vụ năm học.
 
14/9/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ GV HT,PHT, TPT
11 - Tập huấn về dạy học KNS -GTS
 
10/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ CBQL,GV  PHT-TỔ TRƯỞNG K3
12 Tập huấn về phương pháp tổ chức dạy học tiết tự học; dạy theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh; soạn bài theo hướng tinh giản hồ sơ giáo viên. 10/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
 
Toàn bộ GV PHT, TTCM
13 Tập huấn về xây dựng thư viện và  phát triển văn hóa đọc trong nhà trường 10/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ GV HT,PHT, CB thư viện
  - Tập huấn chuyên đề theo phương pháp bàn tay năn bột (dạy thể nghiệm chuyên đề) 11/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ CBQL,GV HT; PHT
  - Tập huấn chuyên đề TV 1 CGD
     ( dạy thể nghiệm chuyên đề)
10/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ CBQL,GV PHT;TTCM Tổ 1
14 Tập huấn về sử dụng CNTT trong dạy học và đánh giá học sinh 11/2016 Trường Tiểu học Diễn Lâm 2 Toàn bộ GV HT,PHT, GV Tin
2.            Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết
CBQL, Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định  với cấp Tiểu học  và nhu cầu cá nhân.
Như:
 TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
 TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin
TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
 
IX.  ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ:
1.  Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
a)     Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX:
      - Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng cùng với  phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá.
Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau:
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
+ Đối với  nội dung bồi dưỡng chịnh trị: Đánh giá qua bài viết thu hoạch.
-   Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng chuyên môn đánh giá.
b)Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
      Cho điểm theo thang điểm  từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mo đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần)
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
      Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức:
      ĐTB BDTX= (nội dung bồi dưỡng 1+ nội dung bồi dưỡng 2+ điểm trung bình của các mo đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ghi trong kế hoạch  BDTX của giáo viên) : 3.
      Điểm trung bình BDTX được làm tròn đến 1 chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành
2. Xếp loại kết quả  BDTX:
      a).Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX  nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại như sau:
      - Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó  không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
      - Loại Khá nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
      - Loại Giỏi nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm;
      b).Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
      c).Kết quả đánh giá BDTX dược lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá , xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách , sử dụng giáo viên.
3. Công nhận  và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX:
       a) Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại  kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá nội dung BDTX của giáo viên.
       b) Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX dối với giáo viên của trường (không cấp giấy chứng nhận kết quả  BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.).
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.   Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
-   Xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
-   Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
-   Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
-   Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng:
-   Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên.
-  Tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên trong tổ được phân công phụ trách và hội ý cùng Hiệu trưởng để tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Lựa chọn các nội dung BDTX (nội dung 2, nội dung 3) phù hợp điều kiện của trường và trình Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch.
3.  Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn:
   - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ, nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ về Hiệu trưởng trước ngày 30/9/2016
  - Tổ chức thảo luận các nội dung bồi dưỡng thường xuyên thông qua họp Tổ chuyên môn.
- Nhắc nhở Giáo viên trong tổ hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch chung của nhà trường.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên trong tổ cho Phó Hiệu trưởng theo đúng thời gian quy định.
 
4.  Trách nhiệm của giáo viên:
      - Xây dựng và hoàn thành  kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt, trước ngày 10/9/2016; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
      - Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
   Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường Tiểu học Diễn Lâm 2 yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ chuyên môn, giáo viên báo cáo về hiệu trưởng để giải quyết kịp thời.
    
 Nơi nhận:  
- Phòng GD&ĐT;
- Ban giám hiệu;
- Các tổ trưởng;
- Giáo viên;
- Lưu: VT.
                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
                                 Trần Văn Hòa
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                      
 
 
 
                                                                                          
Thông tin chi tiết
Tên file:
kế họch bồi dưỡng thường xuyên
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lê văn Hà
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
KẾ HOẠCH » Kế hoạch tháng
Gửi lên:
17/10/2016 08:18
Cập nhật:
17/10/2016 08:18
Người gửi:
thdienlam2
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
150.00 KB
Đã xem:
270
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Website Trường tiểu học Diễn Lâm 2 - Diễn Châu - Nghệ An:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File